ReturnCheck

Evidencia pohybu vratných obalov

Výrobný proces môžeme chápať ako komplex činností, ktoré musia na seba nadväzovať s cieľom minimalizovať náklady. Pod nákladmi sa častokrát spomínajú ceny vstupných surovín, energií, práce, technológií atď, ale nemalé finančné prostriedky sú ukryté aj v operáciách, ktoré priamo súvisia so zabez- pečením plynulého chodu výrobnej linky. Ako príklad môžeme spomenúť reverznú logistiku vratných obalov.

Čo je na tom zložité?

Ako vratný obal v procese výroby môže byť definovaná paleta, plastová prepravka či úplne špeciálny obal.Všetky tieto slúžia na dopravu komponentov potrebných pre výrobu. V mnohých prípadoch sa bavíme o niekoľkých dodávateľoch, pričom každý používa svoje vlastné baliace jednotky vytvorené podľa jeho výrobku a jeho baliaceho predpisu. Po spotrebovaní takýchto vstupných komponentov pri kompletizácii finálneho výrobku je nutné takéto obaly vrátiť dodávateľovi. Každému jeho vlastné a zabalené tak, ako je to zmluvne požadované. U našich zákazníkov sa stretávame s tým, že práve pri príprave prepravy smerom k dodávateľovi vznikajú problémy s nesprávnym vyskladnením, zámenou prepraviek, odoslaním nekompletného balenia. Ak sa aj takéto operácie zaznamenávajú, častokrát je to v papierovej forme, kedy operátori zaznamenávajú  vytvorenie palety s prepravkami pre konkrétneho odberateľa ručným zapisovaním do predpripravených formulárov v tlačenej forme čo výrazne znižuje spoľahlivosť takéhoto záznamu. Navyše tieto operácie je nutné s oneskorením prepisovať do nadriadeného ERP systému. Do hry vstupuje tak ďalší ľudský faktor – omyl pri prepise. Manažér logistiky zodpovedný za objednávanie prepravy tak dostáva nepresné informácie a ešte aj neskoro, koľkokrát vtedy, keď už máme nesprávne expedované vratné obaly od zákazníka naspäť.

Máme pre vás riešenie

Odpoveďou na vyššie spomínané stavy je SW riešenie RETURN CHECK. Tento nástroj eviduje KTO, KEDY a akú PREPRAVNÚ JEDNOTKU vytvoril. Zároveň systém v reálnom čase kontroluje dodržiavanie baliaceho postupu (koľko kusov, aký typ prepravky, na akú paletu …vkladáme). Všetky dáta sú okamžite k dispozícii pracovníkom logistiky, ktorí rozhodujú aký typ prepravy zvoliť. Každá prepravná jednotka je presne identifikovateľná. K tomuto účelu je možné využiť základné označenie 1D/2D kódom vytlačeným na etikete. Čoraz viac sa však v tejto oblasti presadzuje využívanie bezkontaktnej RFID technológie. Práve tento spôsob označovania vratných obalov nachádza veľkú odozvu u zákazníkov, nakoľko sa bavíme o jednorazovom označovaní takýchto obalov. Zároveň je možné zaznamenávať pohyb takto označených boxov / paliet cez expedičné brány automaticky – bez zásahu obsluhy vysokozdvižného vozíka a podobne.

Technológia RFID identifikácie sa stáva štandardom nielen v AUTOMOTIVE segmente. Ruka v ruke s postupným rozširovaním RFID označovania sa znižuje finančná náročnosť, ktorá bola v minulosti častokrát prekážkou zavádzania tejto technológie. Návratnosť tak dostáva úplne nové pravidlá.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.