Tools Management System

Program Tools Management System – ponúka užívateľom možnosť evidencie a sledovania pohybu náradia, foriem či montážnych prípravkov a iného obežného materiálu. Okrem základnej evidencie je v programe možnosť nastavovať aj intervaly pre pravidelné kontroly, opravy, revízie či čistenie tohoto sledovaného materiálu.

 

Označenie foriem

Základom každej evidencie je označenie sledovaného materiálu. Pre označenie väčšinou odporúčame 1D nebo 2D čiarové kódy vytlačené na samolepiacich štítkoch. Niekedy môže byť vhodné aj označovanie RFID tagy. Iba u foriem, ktoré sú počas výroby vystavené pôsobeniu vysokých tlakov a teplôt, pôsobeniu vody, oleja či rôznych chemických látok, nie je možné použiť klasické značenie napríklad samolepiacim štítkom. Bolo by už po pár cykloch strhnuté či nečitateľné. Preto odporúčame označenie kovovými štítkami, či už z nehrdzavejúceho alebo mosadzného materiálu, s 2D kódom vyrobeným metódou priameho značenia. Takéto štítky pripevnené pevným spojom ku forme ostávajú čitateľné počas celej životnosti formy i napriek náročným prevádzkovým podmienkam.

DPM značenie foriem

Z akých modulov sa aplikácia skladá

Modul Správa a Prehliadanie

Základným stavebným prvkom programu TMS je SQL databáza, nad ktorou beží intranetová aplikácia, prostredníctvom ktorej je možné uložené a nazbierané dáta prehliadať a spravovať. Nespornou výhodou tohto riešenia je možnosť pracovať s týmto systémom na ktoromkoľvek PC či tablete vo firemnej sieti, ktoré má Internetový prehliadač a prístup k serveru s dátami. A to navyše bez ohľadu na to, aký operačný systém má dané zariadenie ( Windows, Android, iOS) . Celú aplikáciu TMS je možné preložiť do ľubovoľného zákazníckeho jazyka. V súčasnosti je podporovaná Slovenčina, Angličtina a Slovinčina. Zber a zapisovanie dát do databázy môže prebiehať priamo v intranetovej aplikácii, ale najčastejšie sa využíva možnosť odosielania dát prostredníctvom prenosných PDA terminálov (smartphonov) pripojených do  WiFi siete, ktorí majú operátori vo výrobe stále pri sebe.

Prehľad evidovaných zariadení

Modul pre zber dát v teréne

V PDA termináli je možnosť vyhľadania aktuálnej pozície sledovaného zariadenia, zadávanie presunu na novú lokáciu, zapisovanie poznámok k jednotlivým vykonávaným operáciám, či označovanie zariadení, ktoré vyžadujú okamžitú opravu. Pri každej manipulácii so zariadením operátor sníma jeho kód a kód pracoviska (stroja, regálu) odkiaľ /kam zariadenie berie /vkladá. Súčasne môže zadať aj dôvod, prečo sa s ním takto manipuluje, Všetky takto pozbierané informácie sa on-line cez WiFi sieť prenášajú do centrálnej databázy na SQL serveri, kde je možné zozbierané údaje následne na ľubovoľnom PC vo výrobe zobrazovať a triediť.

Definície základných parametrov

Aplikácia je navrhnutá tak, aby si ju užívateľ mohol maximálne prispôsobiť svojim požiadavkám bez zbytočných programátorských úprav. Užívateľ si najprv nadefinuje svoje Šablóny pre jednotlivé druhy zariadení či foriem, ku ktorým nasledovne pridáva sledované Atribúty. Aj tieto atribúty si vie sám nadefinovať vrátane spôsobu ich formátovania. Jednotlivé nástroje či výrobné zariadenia sa nasledovne v aplikácia priradia ku konkrétnym výrobkom či výrobným linkám. Výhodou takejto štruktúry je možnosť vyhľadávať nie len podľa názvu či označenia jednotlivých nástrojov a zariadení, ale aj podľa názvov či označení finálnych výrobkov. Každá šablóna má taktiež presne definované, aké operácie je s ňou možné vykonávať, kto má oprávnenie zakladať nové objekty založené na tejto šablóne apod.

Podobným spôsobom sa definujú aj finálne výrobky a ich väzby na výrobné nástroje či východzí materiál. Ku každému výrobnému nástroju, zariadeniu či finálnemu výrobku je tiež možné vkladať obrázky, sprievodné dokumenty a návody. Všetky vstupné údaje idú do aplikácie taktiež importovať z nadriadeného systému napr. z formátu *.xls, alebo môže zákazník využiť služby implementátora, ktorý pripraví potrebnú importnú procedúru na zákazku.

Práca s aplikáciou

Po naplnení číselníkov a nastavení potrebných väzieb je možné si v časti Evidencia zobraziť tzv. Rodný list zariadenia, v ktorom sú uvedené na jednom mieste všetky potrebné informácie. Ako prvé sa zobrazia tie najdôležitejšia polia, ktoré informujú o fyzických parametroch zariadenia, o jeho aktuálnom umiestnení, počtu výrobných cykloch, vykonaných opráv a servisných zásahoch. V ďalších sekciách a záložkách nájdeme ostatné informácie, ktoré chceme sledovať – intervaly údržby, celková životnosť, dátumy pravidelných revízií, zoznamy vykonaných operácií, záznamy kvalitárov a ďalšie.

Systém má zabudované základné štatistické zostavy a grafy, ktoré sa zobrazia ihneď po spustení aplikácie. Ďalej je k dispozícii množstvo užívateľských nastavení, pohľadov a filtrov nad zozbieranými dátami. Ak aj tak užívateľ nenájde v systéme zostavu, ktorá by vyhovovala jeho požiadavkám, môže využiť funkciu exportu vytriedených dát z prehľadov systému priamo do *.xls formátu, a ďalej s nimi pracovať v aplikácii MS EXCEL

Ukážky obrazoviek – zostrih

V krátkej videoukážke si môžete prezrieť základné obrazovky aplikácie.