BARTECH SLOVAKIA

Profil spoločnosti

Firma BARTECH SLOVAKIA bola založená roku 1999 a od počiatku vzniku sa špecializuje na technológie automatickej identifikácie s využitím čiarového kódu a RFID prvkov.
Dodávame celú škálu zariadení pre tlač a snímanie čiarového kódu a RFID prvkov, software pre mobilný zber dát v logistike a výrobe a ďalšie systémy a automatizačné prvky pre kontrolu kvality výroby. Sme autorizovaným partnerom najväčších svetových výrobcov identifikačnej techniky a SW ako sú napr. firmy ZEBRA, HONEYWELL, DATALOGIC, UNITECH, TOSHIBA, TEKLYNX a SEAGULL SCIENTIFIC.

BARTECH SLOVAKIA je modernou a neustále sa rozvíjajúcou spoločnosťou s orientáciou na zákazníka, ktorá kladie dôraz na osobné hodnoty a profesionalitu členov svojho tímu

Vízie

 • byť vedúcou firmou v poskytovaní riešení v oblasti automatickej identifikácie
 • poskytovať kvalitné služby v oblasti predmetu podnikania s ohľadom na životné prostredie.
 • progresívne pristupovať ku všetkým požiadavkám zákazníkov.
 • zavádzať nové poznatky a technológie do praxe tak, aby všetky činnosti spoločnosti boli konkurencieschopné a aby spĺňali požiadavky zákazníkov aj odpovedajúcej legislatívy

Politika kvality

 • maximálne naplniť požiadavky zákazníka
 • cielene rozširovať portfólio ponúkaných produktov
 • spolupracovať výhradne s dodávateľmi, ktorí sú schopní plniť požiadavky firmy na kvalitu
 • pravidelným testovaním neustále overovať kvalitu dodávaného tovaru a služieb
 • trvalo zvyšovať spoľahlivosť a rýchlosť dodávok tovaru a služieb
 • neustálym zlepšovaním systému riadenia kvality zefektívňovať hlavné firemné procesy
 • pravidelným školením zamestnancov zvyšovať ich odbornosť a profesionalitu
 • posilňovať tímovosť a vzájomnú zastupiteľnosť všetkých zamestnancov
 • zachovávať korektné vzťahy s okolím a dodržiavať etiku v podnikaní
 • usilovať o minimalizáciu negatívnych dopadov vlastných činností na životné prostredie a tým neustále zlepšovať svoj environmentálny profil
 • zvyšovať a prehlbovať povedomie o ochrane životného prostredia medzi svojimi zamestnancami
 • neustále zlepšovať pracovné prostredie pre zamestnancov

Sme držiteľom certifikátu manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2009.