BARTECH SLOVAKIA

Čiarové kódy

TypyBarcodeRozoznávame tri základné kategórie čiarových kódov.
Najznámejšie a najstaršie sú lineárne čiarové kódy, ktoré sa zvyknú označovať  ako 1D kódy. Čiarové kódy, ktoré sú tvorené maticovým spôsobom vyskladaním jednotlivých bodov zvyčajne do štvorcového či obdĺžnikového tvaru nazývame dvojdimenzionálnymi kódmi a zvykneme ich označovať skratkou 2D. Poslednou kategóriou sú trojdimenzionálne čiarové kódy, ktoré vznikli modifikáciou  2D kódov tým, že ako 3 prvok bola pridaná farba. Jednotlivé body týchto kódov majú rôznu farbu a tým sa opäť zvýšila ich kapacita.

Lineárne 1D kódy

Symbol lineárneho 1D čiarového kódu sa skladá z určitého počtu čiar a medziľahlých medzier. Pred a za symbolom musí byť kľudová zóna – prázdne miesto určitej šírky bez akejkoľvek potlače. Symbol začína znakom štart, potom nasledujú vlastné dáta s prípadným kontrolným súčtom a na konci je znak stop.

Šírka čiar a medzier, ako aj ich počet, je daný špecifikáciou symboliky príslušného kódu. Termín „symbolika“ sa používa pre popis pravidiel, špecifikujúcich spôsob, akým sa kódujú dáta do čiar a medzier čiarových kódov,. Je to niečo podobného, ako termín „jazyk“. Ak komunikujú medzi sebou ľudia písanou alebo hovorenou rečou, môžu používať akýkoľvek jazyk za predpokladu, že ho obidve strany poznajú a dokážu ho používať. Rovnaká koncepcia je použitá u čiarových kódov.

K najpoužívanejším symbolikám 1D čiarových kódov patrí:

  • Code 39 a Code 39 Mod 43
  • U.P.C. A
  • EAN 13 a EAN 8
  • Code 93
  • Interleaved 2/5 a Interleaved 2/5 Mod 10
  • Code 128
  • Codabar

CODE 39 A CODE 39 MOD 43

Code 39Code 39 bol vyvinutý ako prvá plne alfanumerická symbolika v roku 1974. Jedná sa o najčastejšie používanú symboliku čiarových kódov, pretože umožňuje zakódovať číslice, písmená a niektoré interpunkčné znaky. Code 39 je diskrétny, s premenlivou dĺžkou. Každý znak obsahuje 5 čiar a 4 medzery. Z týchto deviatich prvkov sú vždy 3 široké a 6 úzkych. Malé písmená nie sú podporované a sú na vstupe automaticky konvertované na veľké. Znak „hviezdička“ je vyhradený pre znaky štart a stop. Code 39 Mod 43 obsahuje naviac kontrolný znak. Tento kontrolný znak sa vypočítava zo súčtu hodnôt všetkých znakov reťazca celočíselným delením modulo v 43.

U.P.C. A

UPC-A kódUniversal Product Code – univerzálny kód výrobkov – (UPC) bol úspešne zavádzaný v supermarketoch od roku 1973. Je navrhnutý z hľadiska jednoznačnej identifikácie výrobku a jeho výrobcu. Jeho symbolika je pevnej dĺžky, numerická, súvislá. Každý znak má 4 prvky. UPC verzia A sa používa na zakódovanie 12-miestneho čísla. Prvá číslica je znak systému číslovania, ďalších 5 je identifikačné číslo výrobcu, ďalších 5 je číslo výrobku a posledná číslica je kontrolný znak.

EAN 13 A EAN 8

EAN 13European Article numbering (EAN) je nadstavbou UPC Snímače. EAN dokážu dekódovať UPC, opačne to ale nemusí platiť. EAN má dve verzie: EAN 13 a EAN 8. Obe sú numerické, pevnej dĺžky. EAN 13 kóduje 13 číslic, EAN 8 kóduje 8 číslic. Správu kódu EAN na európskom teritóriu vykonáva nekomerčné organizácie EAN so sídlom v Belgicku. Jej dobrovoľnými členmi sú národné komisie EAN všetkých európskych krajín. Slovenská republika má pridelený kód krajiny 859.

CODE 93

Code93Code 93 je alfanumerická symbolika premennej dĺžky, súvislá. Kóduje všetkých 128 znakov ASCII. Z nich 43 zodpovedá znakovej sade Code 39, ďalšie 4 znaky sa používajú ako riadiace znaky pri kódovaní úplnej znakovej sady ASCII do rozšíreného módu Code 93. Každý znak je zakódovaný pomocou 9 modulov, zložených do 3 čiar a 3 medzier. Šírka každej čiary a medzery môže byť 1, 2, 3, alebo 4 moduly.

INTERLEAVED 2/5 A INTERLEAVED 2/5 MOD 10

Code2of5

Interleaved 2/5 je samo opravný numerický kód, používaný predovšetkým v priemyselných a maloobchodných aplikáciách k značeniu prepravných obalov distribučných jednotiek. Táto symbolika páruje dohromady vždy dva znaky, prvý kóduje do 5 čiar a druhý znak z páru do 5 medzier medzi čiarami prvého znaku. Inak povedané všetky znaky na nepárnych pozíciách sú kódované do čiar a všetky znaky na párnych pozíciách sú kódované do medzier. Dve z 5 čiar sú široké a rovnako tak sú široké 2 z 5 medzier. Odtiaľ tiež pochádza meno kódu. Celý symbol čiarového kódu Interleaved 2/5 pozostáva zo znaku štart (dve úzke čiary a dve úzke medzery), dátových znakov a znaku stop (široká čiara, úzka medzera a úzka čiara). Pre zakódovanie informácie je potrebný párny počet znakov. V prípade nepárneho počtu znakov sa voľné miesto obsadí kontrolným znakom, alebo sa použije úvodná nula. Štruktúra symbolu Interleaved 2/5 Mod 10 je rovnaká, obsahuje ale naviac kontrolný znak. Tento sa vypočíta zo súčtu hodnôt všetkých dátových znakov symbolu celočíselným delením modulo 10.

CODE 128

Code128Code 128 je alfanumerická symbolika premennej dĺžky, súvislá. Znaky pozostávajú z 3 čiar a 3 medzier tak, že celková šírka znaku je 11 modulov. Čiary a medzery môžu mať šírku 1, 2, 3, alebo 4 moduly. Code 128 B je tiež alfanumerický kód, ktorý podporuje veľké aj malé písmená. Naviac má 4 riadiace kódy FNC1 až FNC4. Code 128 C iba numerický čiarový kód s dĺžkou 19 znakov, začína znakom FNC1 a obsahuje kontrolnú číslicu modulo 10.

CODABAR

CodabarCodabar je diskrétny samo opravný kód premennej dĺžky. Každý znak je reprezentovaný samostatnou skupinou 4 čiar a 3 medziľahlých medzier. Znaková sada Codabar zahŕňa 16 znakov: číslice 0 až 9 a špeciálne znaky: $,:, /,., +, -. Používajú sa 4 rôzne znaky štart / stop (a, b, c, d) zložené z jednej čiary a dvoch medzier

 

Maticové 2D kódy

QR CODE

QRcode

QR Code, čiže QR kód je príklad dvojrozmerného kódu, zapisovaného do štvorca. Ten musí mať v troch vrcholoch pozičné značky vo forme sústredných štvoruholníkov, vo štvrtom vrchole značku v tvare menšieho štvoruholníka a vo spojniciach medzi týmito hraničnými štvoruholníky úsečky tvorené striedavo bodom a medzerou. U menšej verzie micro QR niektoré tieto prvky chýbajú. QR Code veľmi výhodne kóduje japonská (a všeobecne niektoré ázijská) znaková písma, preto je v týchto krajinách obľúbený. Má vyspelý mechanizmus kontroly chýb, ktorý dokáže obnoviť 7 až 30% dát.

V súčasnosti je populárne využitie QR kódov v marketingu. Inzerát v tlači, letáku či outdooru možno doplniť QR kódom, po ktorého naskenovaní mobilným telefónom užívateľ získa viac informácií o inzerovanej ponuke.

DATAMATRIX

Datamatrix

Ďalší dvojrozmerný čiarový kód, ktorý vie zakódovať celú ASCII tabuľku znakov. Je štvorcový s veľkosťami od 8 × 8 po 144 × 144 bodov. Pre väčšie vstupné dáta sa delí na menšie časti, z ktorých každá obsahuje tzv. „tichú zónu“ (ľavý a dolný čierny okraj), ktorá nenesie žiadne informácie. Dáta Matrix obsahuje algoritmy korekcie chýb (Reed-Solomon kód). Užíva sa najmä v automobilovom a elektrotechnickom priemysle na značenie jednotlivých komponentov vstupujúcich do výroby. Velmi často sa používa tiež pre DPM značenie kritických dielov.  Dáta Matrix bol vyvinutý spoločnosťou RVSI / ACUITY SyMatrix (teraz patrí pod Siemens) v októbri 2005.

 

3D kódy

Farebné 2D kódy ako napríklad ColorCode, HCCB (High Capacity Color Barcode), či Ultracode využívajú farebnú škálu na ďalšie zvýšenie údajovej kapacity a zmenšenie potrebnej plochy. Keďže sú dokonca pekné a upútavajú pozornosť využívajú sa hlavne v nápaditom marketingu. Väčšieho rozšírenia sa zatiaľ nedočkali.

Autor: Pavel Loprais
Zebra TC53/TC58

Zebra TC53/TC58 je robustné mobilné zariadenie navrhnuté pre podnikové prostredie, ktoré kombinuje výkon a spoľahlivosť...

| Hardware
BarTender 2023

V poslednom období sa kladie veľký dôraz na kvalitné označenie komponentov, či hotových výrobkov, najmä...

|
Workshop RFID vo výrobe a logistike

Dňa 19. septembra mali účastníci výnimočnú príležitosť pozrieť sa do budúcnosti na našom Workshope o...

| Udalosti
Unitech PA768

Unitech PA768 je mobilný terminál vyvinutý pre podnikové prostredie, ktorý kombinuje výkonný hardvér, spoľahlivosť a...

| Hardware